Now Reading
LINIA DE CONTUR A PROZEI CONTEMPORANE, O CARTE-EVENIMENT (I)

Reprezintă, indiscutabil, un eveniment editorial și unul de maximă impor­tanță pentru literatura română contemporană recenta carte de critică literară, Linia de contur, a lui Daniel Cristea-Enache, ieșită de sub tipar la Editura Spandugino din București, spre sfârșitul anului 2019, într-un format de-o eleganță tipografică și estetică impe­cabilă, un specific, de altfel, şi un standard al editurii, bine­cu­noscute celor care-i preferă cărţile. Daniel Cristea- Enache, conferențiar la Facultatea de Litere a Universității din București, personalitate binecunoscută, este o auto­ritate critică redutabilă, o prezență și o conștiință în relație cu fenomenul literar con­temporan, comentat sistematic în paginile „României literare”. De peste douăzeci de ani, criticul recen­zează, cu o consec­vență meritorie, cărțile tipă­rite de generații diferite de scriitori.
Tomul, ce trece bine de șapte sute de pagini, este alcătuit din cronicile de carte publi­cate, vreme de un deceniu și jumătate, în mai multe revis­te literare de notorietate: „România literară”, „Cultura”, „Obser­vator Cultu­ral”, „Bucureștiul Cultural”, „Adevărul literar și artistic”, „Viața Româ­nească”, „Idei în Dialog” ș.a. Martor și comenta­tor neobosit, criticul s-a făurit pe sine în această permanentă confruntare cu feno­me­nul literar contemporan și cu rea­li­ta­tea de dincolo sau de dedesubtul lumii din cărți. Exercițiul lecturii, perseverența docu­men­­tării și consecvența unei anumite linii critice îl impun pe autorul Liniei de con­tur ca pe un critic de forță, „de cursă lungă”, și autoritate de primă mână în dome­niu la ora ac­tu­ală. Continu­ând șirul altora anterioare – Concert de deschi­de­re, București Far West, Secvențe de literatură româ­nă, Convorbiri Daniel Cristea-Enache ‒ Octavian Paler, Cartea ca destin, Daniel Cristea-Enache în dialog cu Dan C. Mihăilescu, Convorbiri cu Nicolae Manolescu, Daniel Cristea-Enache – cartea de față îi confirmă cu prisosință calită­țile.
Imaginea cărții este, ea însăși, grăitoare. Cum lucrurile care ne cuce­resc ne ating mai întâi prin imaginea lor, la o primă, fugară privire, Linia de contur a literaturii actuale impresi­onează prin masivitate, prin designul și cromatica copertei, prin estetica și eleganța paginii tipărite. Privind-o din inte­rior, într-o lectură negrăbită, cartea copleșește prin complexitatea și densitatea substanței recen­zate, prin viziunea abor­dă­rii și prin spiritul analitic ce acompaniază neîncetat și optim privirea criticului. Cele 737 de pagini includ 120 de texte critice focalizate pe creațiile a nu mai puțin de 91 de autori contem­porani, ceea ce reprezintă o veritabilă și masivă secvență de istorie literară. Din mai multe puncte de vedere – al epocii literare vizate, al cantității creațiilor recenzate și al unghiului abordării – Linia de contur se poate integra fericit în seria cărților de referință, istorii literare, dicțio­nare de scriitori, studii critice de anvergură, dedicate unor genuri, epoci, curente sau grupări lite­ra­re, ce structurează fenome­nul literar cronolo­gizându-l și taxându-l pe categorii, după criterii diverse.
Linia de contur nu exclude criteriul cronologic, așa cum s-ar părea. Subiacent creațiilor și autorilor recenzați, timpul reverberează permanent în ansamblul cărții și în comentariile critice, la două niveluri. Primul nivel cronologic este timpul scrierii, al editării și reeditării cărților, indiciu al frecvenței pe etape a tipurilor de cărți și al exprimării mai intense sau mai rezervate a scriitorilor în lungul deceniilor. Traseul Liniei de contur începe cu disidenții și proscrișii și se încheie cu douămiiștii, iar această succesiune este temporală. Cel de-al doilea nivel cronologic este o amprentă de profun­zime, imanentă literaturii, ce ține de modul cum sunt infiltrate în creații elemente de context istoric și social: viziunea autorilor, temele și tehnicile epicului, tipologia protago­niștilor, de neevitat în orice anecdotică literară și în orice abordare critică.
Titlul Linia de contur indică anvergura privirii auctoriale asupra literaturii epice din peste o jumătate de veac și intenția de-a cuprinde într-un design, într-o sin­tagmă simplisimă sau într-un un cuvânt totalizator, esența ce o distinge și o identifică. Dincolo de expresie, Linia de contur relevă privirea unui autor ce, dintr-o mișcare sigură, trasează designul sinusoidal al prozei românești dintr-o epocă atât de distinc­tă și în plan istoric, și în cel literar. Conturul trasat de critic este al genului cel mai intens com­pli­cat de autori în neo- și în postmodernism – epicul, mixat cu memori­alis­tica, jurnalul, genul epistolar și cu eseistica, nu tocmai simplu de analizat și de evaluat critic.
Epoca literară delimitată în Linia de contur? Este evident și masiv, contem­po­raneitatea cu reper axial în anii 2000, bornă de interferență a mileniilor, a epocilor și orientărilor multiple, inclusiv în literatură. Sub­stanța pe care crește și se conturează cartea de critică literară este proza în diversitatea formulelor ei, cu surse în realitatea românească recentă și actu­ală. Textele critice parcurg peste o jumătate de secol de literatură epică ce-și subîntinde proble­matica dincolo de 2000, până în anii ’50, ancorând în fenome­nalitatea social-istorică tipică perioadei comuniste, iar o parte din creații, în peri­oa­da postcomunistă de după ’90-2000. Problematicile celor mai multe cărți comen­tate au puncte de plecare, de perpetuă reîntoar­cere sau de iradiere concentrică, spre fapte, momente, destine și „intem­perii” sociale dramatice și cumva atipice, petrecute în acele decenii febrile. Linia de contur închide-n designul ei tensiunea unei literaturi iscate din sinuozitățile unei epoci, percepute în tonalități și în formule epice multiple, de generații diferite de scriitori. Este prima carte de critică literară din prezent și, de departe, cea mai cuprinzătoare, ce panoramează epicul unei epoci prin cărți, profiluri de scriitori și analize de detaliu, focalizate pe ce au produs în plan literar cei mai tumultuoși și mai devastatori 60-70 de ani din istoria românească a ultimului secol.
Ochiul critic străbate straturile substanței epice până la fenomenalitatea socială, psihologică și umană care a inspirat cărțile, încât comentariile ating inevitabil aspecte de sociologie, psihologie, de etică și de artă a construcției epicului, ca, de pildă, în comentariile la Paul Goma, Lena Constante, D.R. Popescu, Gh. Crăciun, Filip Florian sau la alți autori. Elemente specifice contemporaneității, deceniilor comuniste și actuali­tății post­co­muniste, urcă din magma epică în textele critice, sunt privite cu ochi expert, comparate, cântărite și evaluate pertinent, cu toată varietatea de tehnici narative, de perspective epice și de roluri de protagoniști ce le scot la suprafață. Cum? Intertextu­alizând stiluri și limbaje, interferând o diversitate de specii, ce se combină, se dislocă unele pe altele sau glisează unele în altele sub privirea criticului. Arhitectura textului, postura auctorială de martor, actor sau narator, privirea omni- sau uniscientă în real, tipurile de protagoniști în ipostaze degradate sau eroice ale omenescului, scene colective, evenimente, atitudini și registre ale vorbirii, observate în diversitatea lor, fac deliciul și frumusețea scânteietoare ale comentariilor critice din Linia de contur și, evident, infor­marea și delectarea cititorului. Nimic din strategiile și tehnicile moderne ale epicului, din trucurile scriitoricești, oportune sau ba, nu scapă ochiului critic.

•Panorama prozei contemporane
‒ autori, cărți, formule epice
Autorii recenzați sunt prozatori din generații diferite, de toate vârstele și tipu­ri­le, unii deja afirmați, alții la început de drum, unii de notorietate, alții necunoscuți, roman­cieri, eseiști, memo­rialiști, filosofi, jurnaliști, diplomați de carieră, celebrități sau unii abia intrați în câmpul litera­turii. Această galerie de aproape o sută de autori face din carte o veritabilă panoramă. Nume importante din generația șaizeciștilor ‒ Augustin Buzura, Nora Iuga, Livius Ciocârlie, D. R. Popescu, George Bălăiță, Dumitru Popescu, Octavian Paler, Ion Vianu și alții, se regăsesc alături de optze­ciștii Mircea Cărtărescu, Gheorghe Crăciun, Răzvan Petrescu, Ștefan Agopian, Bedros Horasan­gian, Ioan Groșan, Radu Țuculescu, Gabriel Chifu și de douămiiști ca: Filip Florian, Daniela Zeca, Dan Stanca, Aura Christi, Petre Barbu etc. Și nu doar generații recente de literați se regăsesc în Linia de contur, ci și scriitori ce debutau în anii ’50, iar în decenile 6-7 își editau cărțile: Petru Dumitriu, Nicolae Țic, Radu Cosașu, Ion Druță, Antoaneta Ralian, Dumitru Popescu, cei născuți în deceniul trei și apoi înregimentați. Proza lor ține de noul realism, dar mai târziu, când, din interior, iau act de excesele regimului, unii se dedică studiilor monografice și critice sau traducerilor din literatura universală. Acestei generații i-ar aparține Ion Caraion, exclus însă de cazul său atât de special, precum și singularul și singuraticul Adrian Marino, neconectat ideologic regimului. Critici și istorici literari ca Nicolae Manolescu, Alex Ștefănescu, Eugen Negrici, Irina Petraș, Gabriel Dimisianu, cu jurnalele, amintirile și desti­nele lor, sau reputați filosofi și eseiști ca
Andrei Pleșu, Gabriel Liiceanu, Livius Ciocârlie, restili­zân­du-și mereu sinele și scrisul, „într-o continuă decantare interioară”, spune criti­­­cul, alături de diplomați cu jurnale de călătorii sau ese­is­ti­că și proză – Virgil Nemoianu, Daniel Zamfir, Gabriel Gafița ‒ comple­tează linia literară a contem­po­­ranei­tății din unghi estetic și analitic, îi dau anvergură, dinamism și rele­vanță intelectuală. Scriitori din exil, de generație șaizecistă, sunt puncte marcante în Linia de con­tur: Leonard Oprea și Norman Manea, stabiliți în America, Virgil Duda, la Tel Aviv, cu roma­nele lor alegorice și eseistice țintind tot reali­ta­tea românească din care ei s-au extras, oniristul și roman­cierul postmo­dernist Dumitru Țepeneag, stabilit la Paris și ana­li­­zând în jurnalul său, Un român la Paris, tarele societății româ­nești, pentru a o trezi „din somnul cel de moar­te”. „Amplul și substan­țialul jurnal” al lui Țepeneag ar fi obli­ga­toriu de citit pentru toate generațiile de cititori români care au traversat comu­nis­mul, susține criticul (p.271). În acestă serie intră și Paul Diaconescu, stabilit în Sue­dia, cu proza Ambasadorul, „istoria clasică a psihozei unui torționar” (p.188) și cu Jurnalul unui Pierde-Țară, „un inventar nostalgic al experi­ențelor sale de viață” (p.193) din România. Oricine, interesat de literatura contem­porană, student, cercetător, critic ori sim­plu citi­tor, găsește în Linia de contur un tablou cvasicomplet al literaturii contemporane și un model de abordare ciritică.
Cărțile comentate, diverse, pe cât generațiile și tipurile de autori, infirmă ideea că literatura acestor decenii ar fi cumva precară sau deficitară într-un gen sau altul. Ele sunt: romane, nuvele, me­mo­rii, scrisori, interviuri, eseuri și notații dia­ris­tice, interfe­rând și contopind frecvent în chiar structura aceleiași cărți roma­nescul, autobi­ograficul, genul epistolar, confesiunea, interviul, eseul, lite­ra­tura refle­xivă. Căci epicul de la interferența mileniilor poartă amprenta aceluiași amestec pe care-l relevă socialul ce produce subs­tanța literaturii. Criticul face față cu brio acestei avalanșe eterogene a epicului, diver­sității nu puțin derutante a autorilor dificil de înseriat în clase, categorii, tipologii. Panorama prozei include: romane valoroase semnate de autori din toate gene­ra­țiile: de la
Augustin Buzura, Ion Vianu, Varujan Vosganian la Radu Mareș, Gh. Crăciun, G. Chifu, Leonard Oprea, de la M. Cărtărescu, Dan Stanca, Răzvan Petrescu până la Filip Florian, Ruxandra Cesereanu, proză scurtă de Răsvan Popescu, Petre Barbu, Dumtru Crudu etc. Cărți de convorbiri și dialoguri scânte­ietoare, institu­ind un nou gen, etalează personalități fulminante – Nina Casian – Carmen Firan; Mircea Ivănescu – Gabriel Liiceanu; Oana Orlea–Mariana Marin; Tia Șerbănescu ‒ Cristian Pătrășconiu – diferențiind vizi­uni lite­rare și identități ce dau efecte reflecto­ri­zante și capti­vante pentru cititor. Genul epistolar aduce-n atenție Scrisorile de dragoste ale lui Leonid Dimov, epistolele fără răspuns ale lui Emil Brumaru, din Cerșetorul de cafea, către Lucian Raicu, bântuite de fantaziile poetului înconjurat de „un cearcăn de melan­colie”, aflat „în căutarea unui timp pur, poetic”, spune criticul. Genul culmi­nează prin cartea Ecaterinei Bălăcioiu-Lovinescu, Scrisori către Monica (în total 2500!), ce des­chi­de Linia de contur. Volumul editat de Huma­nitas este un docu­ment cutremurător despre abuzurile unei epoci tira­nice, distructive de iden­tități și de valori, expunând nu ficțiuni, ci figuri feminine reale, uimitoare și pildui­toare, ce și-au asumat destine eroice și marti­rice. Jurnale în formule diverse, filoso­fice, reflexive, ale­go­­rice (A. Pleșu, E. Negrici, N. Manolescu, G. Liiceanu, L. Ciorcârlie), jur­na­­lele univer­­sului concentraționar (N. Steinhardt, L. Constante, I.D. Sârbu) întregesc panorama prozei conemporane.
Literatura feminină este pregnantă în carte, prin eseistica și prin romanele unor Nora Iuga, Gabriela Adameșteanu, Marta Petreu, Ioana Pârvulescu, Irina Petraș, Ioana Nicolae, până la dramaticul document uman și literar, jurnalul Constanței Buzea, Creștetul Ghețarului. Criticul pariază pe romane cu pro-blematici de actualitate, exotice sau erotice, scrise de Ruxandra Cesereanu, Aura Christi și Daniela Zeca, inspirate din experiențe diverse, autobiografice, reale sau fictive, anticipând unicitatea sau notorietatea autoarelor. Prins într-un „adevărat festin” de „straniul roman erotic” al Aurei Christi, Casa din întuneric (p.660), criticul se arată puțin intimidat, atât de „masiva construcție culturală realizată în câțiva ani” de autoare, cât și de structura combinatorie a romanului. Încântat, în schimb, de Omar cel orb al Danielei Zeca, de strategiile epicului și „de registrele în care lucrează”, ne asigură că romanul „va fi un bestseller”, iar autoarea va deveni „un nume de prim ordin în proza românească” (p.655). În aceeași notă maximizantă, analizând „transformismul și cameleonismul” auctorial, desfășurat „în probe succesive de virtuozitate literară”, în romanul Un singur cer deasupra lor al Ruxandrei Cesereanu, îi certifică valoarea literară și documentară, situându-l „printre cele mai puternice și mai sofisticate romane românești din ultimii ani” (p.646).

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Nord Literar.

Scroll To Top